PŘIHLÁSIT

Stavební firma Archeus CB s.r.o. - rodinné domy na klíč, hrubé stavby, stavební práce, projekty

Vložení dotazu

Nenašli jste zde všechny potřebné informace? Máte specifické přání či dotaz? Máte nějakou připomínku nebo nám chcete něco vzkázat? Napište nám! Pokud vyplníte i svou e-mailovou adresu, bude Vám odpověď zaslána také na e-mail. E-mail a telefon nejsou povinné, v případě jejich vyplnění nebudou zveřejněny ani zneužity pro zasílání spamu.

Jméno:
E-mail:
Your web:
Telefon:
Dotaz:


Dotaz od: Jan Syta?

Vloženo: 7. 9. 2019 v 10:37

Dobry den m?l bych zjem o postaven rodinnho domu. Mme vcelku jasnou p?edstavu jak by m?l vypadat a rdi bychom ho zadali na kl?. M?ete mne prosm kontaktovat . D?kuji

Odpověď od: Zden?k Kadlec - Archeus CB s.r.o.

Vloženo: 10. 9. 2019 v 9:42

Vy?eeno telefonicky.

Dotaz od: Josef Rck

Vloženo: 25. 8. 2019 v 10:41

Dobry den m?l bych zjem o postaven rodinnho domu . M?ete m? kontaktovat . D?kuji Josef

Odpověď od: Zden?k Kadlec - Archeus CB s.r.o.

Vloženo: 27. 8. 2019 v 11:39

Vy?eeno telefonicky.

Dotaz od: Jana Vclavkov

Vloženo: 18. 2. 2019 v 19:52

Co ve je sou?st stavby, kterou p?edte zjemc?m. Jak bude vypadat hrada (kdy zloha a kdy doplatek). D?kuji

Odpověď od: Zden?k Kadlec - Archeus CB s.r.o.

Vloženo: 19. 2. 2019 v 9:11

Ven pan Vclavkov,
sou?st stavby na kl? jsou standardn? vechny sou?sti stavby, kter jsou s n pevn? spojen krom? nbytku. Tedy d?m je vymalovan, obsahuje obklady, dlaby, podlahov krytiny, umyvadla, WC apod., naopak neobsahuje kuchy?skou linku a p?padn vestav?n sk?n? apod. Nicmn? rozsah stavby m?e bt p?esn? takov, jak je s klientem dohodnut, tedy nap?. v?etn? kuchyn?, nebo naopak hrub stavba, stavba na kl? bez podlahovch krytin a vybaven koupelen...je to jen otzka domluvy.
Zp?sob financovn jsem popisoval o 2 dotazy ne pan Luda?kov, proto Vs odki tam.

S pozdravem
Zden?k Kadlec - jednatel

Dotaz od: Pavel Kozk

Vloženo: 18. 2. 2019 v 8:13

Ven. Po zskn stavebnho povolen (odhad 4/2019) budu pot?ebovat realizaci zkladovch ps? pro d?evostavbu RD. Pozemek je ve Vlkovicch u Liova. Rd bych od Vs zskal nabdku, dostupn dokumenty mohu poslat. D?kuji, Pavel Kozk.

Odpověď od: Zden?k Kadlec - Archeus CB s.r.o.

Vloženo: 19. 2. 2019 v 9:05

Ven pane Kozku,
poptvan prce jsou p?edm?tem na ?innosti, Vlkovice jsou v dosahu, cenovou nabdku Vm rdi zpracujeme. Polete, prosm, minimln? situa?n vkres, vkres zklad? a ?ez zklady / stavbou, p?padn? i technickou zprvu. Zrove? uve?te, zda stojte pouze o realizaci zkladov desky, nebo i napojen p?pojek inenrskch st (voda, kanalizace, elektro...). Pokud v?etn? napojen p?pojek (a nen-li to jednozna?n? patrn z projektov dokumentace), sd?lte nm, kde a jak jsou zakon?eny p?pojky nyn (zda na hranici pozemku, zda je osazena vodom?rn a revizn achta atd.).

S pozdravem
Zden?k Kadlec - jednatel

Dotaz od: Irena

Vloženo: 7. 2. 2019 v 8:04

Dobr den, cht?la bych se zeptat jak je to u vs s placenm zda sta? zloha a po dostav?n se doplat nebo se mus hned zaplatit celkov ?stka?D?kuji Luda?kov

Odpověď od: Zden?k Kadlec - Archeus CB s.r.o.

Vloženo: 19. 2. 2019 v 8:51

Ven pan Luda?kov,
klient vdy plat zlohu na nsledujc etapu stavby (zklady, zdivo, st?echa...) a teprve po jejm dokon?en uvol?uje prost?edky na dal etapu. ?st ceny dla je ponechna jako doplatek, kter klient hrad a po p?evzet dla do uvn a odstran?n p?padnch vad a nedod?lk?. To je v souladu s b?nou prax bank dt klientovi k dispozici pouze ?st objemu hypotky a dal ?erpn umonit a po proveden odhadu rozestav?n stavby, zrove? je to systm spravedliv k ob?ma stranm, kdy my jako dodavatel nepodstupujeme riziko plynouc z p?padn platebn neschopnosti klienta (a? u zm?rn ?i nemysln) a zrove? klient bezprost?edn? vid, co za uhrazen penze dostv a dal objem pen?z uvol?uje a po dokon?en a p?evzet p?edchoz etapy bez vad.

S pozdravem
Zden?k Kadlec - jednatel

Dotaz od: Ji? Kuel

Vloženo: 26. 6. 2018 v 12:23

Dobr den,
mme v plnu rekonstrukci umakartovho jdra v ?eskch Bud?jovicch. Jednalo by se o vybourn stvajcho umakartovho jdra v?etn? koupelny a kuchyn?. Nov jdro by jsme cht?li zd?n a dle provzt elektroinstalaci, vstavbu koupelny, p?ipravit napojen pro kuchy?skou linku a dal v?ci, kter jsou spojen z vstavbou novho jdra.

P?edem d?kuji

S pozdravem Ji? Kuel

Odpověď od: Zden?k Kadlec - Archeus CB s.r.o.

Vloženo: 29. 6. 2018 v 13:43

Dobr den, uveden ?innosti provdme v plnm rozsahu, budu Vs kontaktovat telefonicky a po up?esn?n specifikace Vm vypracuji cenovou nabdku na poptvan prce.

S pozdravem
Zden?k Kadlec - jednatel

Dotaz od: Adam Beran

Vloženo: 29. 5. 2018 v 0:58

Dobry den. Chtel bych se informovat o zacatku stavby domu. Mame vybrany pozemek ale koupit ho bude mozne az na zacatku pristiho roku. Ceka se na ruzna schvaleni. Chci se zeptat je mozne uz neco zacit resit ted ohledne stavby domu nebo musime pockat az se pozemek koupi? Myslim tim projek, kalkulaci atd. Dekuji Beran.

Odpověď od: Zden?k Kadlec - Archeus CB s.r.o.

Vloženo: 30. 5. 2018 v 9:47

Ven pane Berane,
za?t konkrtn?ji ?eit podobu budoucho rodinnho domu jet? p?ed definitivn koup pozemku je nejen mon, ale dokonce velice vhodn, nejste-li v tto oblasti odbornkem. Jist? mte o svm budoucm bydlen n?jakou p?edstavu, nicmn? d?m je velmi vhodn navrhovat pro konkrtn pozemek tak, aby bylo vyuito p?ednost pozemku a naopak aby byly eliminovny jeho p?padn nedostatky. Tm myslm orientaci ke sv?tovm stranm, svaitost, umst?n sjezdu z pozemku na mstn komunikaci atd. Abych byl tedy co mon nejvce konkrtn, dokud nemte pozemek ve vlastnictv, d se d?m "vymyslet" architektonicky i technicky, d se ud?lat kalkulace, lze zhotovit projektovou dokumentaci stavby a stavbu projednat s n?ktermi orgny sttn sprvy a se sprvci inernrskch st. Bude-li vechno takto p?ipraveno, samotn povolen stavby po zapsn Vaeho vlastnickho prva do katastru nemovitost by nem?lo v obvyklch p?padech trvat dle ne dva m?sce. Vstoupte-li s nmi ve spoluprci ji v sou?asn dob?, bude ?as ve zmn?n nejen p?ipravit, ale i v klidu promyslet - nvrh rodinnho domu, m-li dob?e fungovat, je z pohledu laika pom?rn? komplikovan v?c, vyuitelnch technologi je mnoho a k funk?nmu ?een vede ?ada cest, trochu to vak komplikuje ?ada mt?, roz?ench mezi laickou ve?ejnost, p?i?em n?kter ji neplat a n?kter neplatily nikdy, p?esto v pov?dom mnoha stavebnk? p?etrvvaj. Neud?lte tedy chybu, kdy s nmi vstoupte v jednn ji nyn. Chcete-li za?t stav?t co nejd?ve a pozemek bude V na ja?e, m?la by bt spoluprce navzna nejpozd?ji v pr?b?hu podzimu. Je-li V budouc pozemek v rozumnm dosahu z ?eskch Bud?jovc, byla by nejvhodn?j sch?zka p?mo na budoucm mst? stavby.

S pozdravem
Zden?k Kadlec - jednatel

Dotaz od: Kamila Fra?kov

Vloženo: 9. 5. 2018 v 6:31

Dobr den,
rda bych se zeptala zda rekonstruujete i stra domy a zda by byla mon prohldka toho domu a p?padn kalkulace kolik by rekonstrukce stla.

D?kuji Fra?kov

Odpověď od: Zden?k Kadlec - Archeus CB s.r.o.

Vloženo: 10. 5. 2018 v 13:44

Ven pan Fra?kov,
obecn? prce tohoto druhu provdme, u rekonstrukc vak vdy zle na rozsahu zakzky, proveden a stavu stvajc stavby a je nezbytn osobn konzultace na mst?. Zanechala jste na sebe telefonn ?slo, budu Vs na n?j kontaktovat.

S pozdravem
Zden?k Kadlec - jednatel

Dotaz od: Ing. Mojmr varc

Vloženo: 25. 4. 2018 v 13:55

Dobr den, poptvm zd?nou, zateplenou stavbu gare na dv? mot. vozidla s nzkou sedlovou st?echou a elektroinstalac na p?ilehlm pozemku u mho RD. Jedn se mi o stavbu tzv. na kl?. Bli informace, viz. tel. Lokalita dol u Novch Hrad?. D?kuji.

Odpověď od: Zden?k Kadlec - Archeus CB s.r.o.

Vloženo: 3. 5. 2018 v 15:00

Dobr den,
poptvan prce spadaj do naeho p?edm?tu ?innosti, budu Vs kontaktovat telefonicky.

S pozdravem
Zden?k Kadlec - jednatel

Dotaz od: Adam Beran

Vloženo: 10. 4. 2018 v 9:02

Dobr den.
Uvaujeme o stavb? domu v Olenku u ?eskch Bud?jovic a lib se nm v d?m Virgo G. V technickm standardu uvdte, e v cen? nejsou p?ipojky a kapli?ka.
Kdybych m?l zjem aby to bylo jako dodatek smlouvy je mon to zahrnou do celkov ceny domu aby to bylo zaplaceno z hypotky nebo to musim zaplatit ze svho. D?kuji.

Odpověď od: Zden?k Kadlec - Archeus CB s.r.o.

Vloženo: 13. 4. 2018 v 1:31

Ven pane Berane,
p?pojky, p?padnou vodom?rnou a revizn achtu ?i elektro pil? je samoz?ejm? mon zahrnout do smlouvy a financovat hypotkou, je vak nutn vdy provst jejich cenovou kalkulaci pro konkrtn zakzku, nebo? v tomto je kad pozemek do jist mry specifick. Proto tyto poloky nemohou bt uvedeny "v cenku" a zahrnuty automaticky v cen? domu. Ve smlouv? bt zahrnuty samoz?ejm? mohou a budete-li mt zjem, rdi i tyto prce provedeme. Cenovou kalkulaci na p?pojky lze provst na zklad? prohldky pozemku - kontaktujte m? telefonicky a dohodneme se na termnu.
Zmi?ujete Olenk - pokud se jedn o pozemky na vchodnm okraji obce (sm?rem na Chlumec), velmi bych doporu?il d?m Virgo G upravit tak, aby v?tina oken nebyla na sever, zrove? jsou v tto lokalit? pozemky pom?rn? zk, nejsem si jist, e by se d?m Virgo G na pozemek p?i zachovn zkonem danch odstupovch vzdlenost veel. To jsme ale schopni vy?eit, ke kad stavb? p?istupujeme individuln? a velmi ?asto typov projekty upravujeme dle pot?eb konkrtnho pozemku.

© 2006-2024 ARCHEUS CB s.r.o. - Rodinné domy na klíč České Budějovice, Zateplení domů České Budějovice, Napsali o nás, Blog

Created by Zelman